Planconsult AS PLANCONSULT AS
AREALPLANLEGGING

PROSJEKTUTVIKLINGVelkommen

Prosjekter

CV - daglig leder

Kontakt oss

PLANCONSULTS OPPDRAG SIDEN 2000:

Oppdragsgivere i (parentes)

BOLIG

 • Grønlandskvartalene / Stiklestadkvartalet, Oslo Sentrum (Oslo Kommune, EBY/Eiendoms - og Byfornyelsesetaten/PECUNIA AS, DARK Arkitekter) 850 byboliger/næring/bevaring/kultur/park - Reguleringsplan

 • Waldemars Hage, Oslo / (Armada Eiendom as/Dark Arkitekter) – 550 Byboliger v/Akerselva – Reguleringsplan

 • Bjørnsrud Skog, Eidsvoll, 350 boliger for (Nordbohus AS og diverse grunneiere) - Reguleringsplan

 • Sandvika Vest/Kjørboleiren – Reguleringsutkast 250 byboliger, (Forsvaret/Planbygg as/Kreativ Eiendom) as/A-Lab Arkitekter as

 • Fjeldet Vest, Dal, Eidsvoll (NorBolig AS) – Nytt boligområde (200 daa) – Utredning og søknad om omdisponering i kommuneplan

 • Ladderudåsen Nord, Eidsvoll, (Rønne Holding AS), Bebyggelsesplan for 120 boenheter

 • Konnerudkollen sør, Drammen, 75 da - regulering til bolig - (Buskerud Fylkeskommune/Eiendomskontoret)

 • Statsrådtunet, 32 boliger i småhus, Råholt, Eidsvoll kommune (Nordbohus Romerike AS) - Reguleringsplan

 • Årvollveien 23 v/Årvollsenteret – 20 omsorgsboliger i blokk (Lilleborgen AS) - Reguleringsplan


SEPARATE BARNEHAGER

 • Davinas Barnehage - 60 barn, Frognerseterveien 44, Oslo (Davinas Barnehage AS), reguleringsplan

 • Lilleborgen Barnehage - 72 barn, Borgenveien 14, Oslo (Palmqvist AS) – Reguleringsplan

 • Fenstad Barnehage - 100 barn, Fenstad, Nes (Barnebygg AS) - Reguleringsplan

REISELIV

 • Rammeplan for Norefjell (Flå, Krødsherad og Sigdal kommuner) – Plankart m/ Rapport: Strategi for videre reiselivsutvikling i bærekraftig perspektiv

 • Norefjell Vest, (Estatia AS / Sigdal Kommune) – Integrert turistsenter 3000 nye senger – Omdisponering i Kommuneplan / utarbeidelse av kommunedelplan og prosjektbeskrivelse

 • Reguleringsplan for 230 hyttetomter v/Svartjern, Norefjell Vest (Norefjell Eiendom AS/Sameiet Haugen og Moen)

 • Samordnet Innspill til kommuneplan og reguleringsplan for 200 hyttetomter (Statskog SF / Renålia sameie ANS)

 • Rikspolitisk Historisk Senter v/Eidsvollbygningen (Statsbygg/Akershus Fylkeskommune, DARK Arkitekter), Reguleringsplan

NÆRING

 • Næringspark v/Dalkrysset, ca. 70 000m2 gulv, Eidsvoll (Gardermoen Tomteselskap AS) – Innspill til kommuneplan

 • Mølladammen Næringspark for handel av plasskrevende varer, ca. 20 000m2 gulv, Lommedalen, Bærum (Mølladammen NP AS, Conceptor AS) – Reguleringsplan

 • Næringspark for handel av plasskrevende varer, ca. 15 000m2 gulv, Mosenteret, Nittedal (Ingeniørbygg Utvikling AS)

 • Kollektivknutepunktet Bryn, Oslo (CEMA as/Pecunia as, DARK Arkitekter as) – Utkast til Rammeplan for omdanning av industriområde til bolig/næring/service-område

 • Brynsalleen Næringspark (Pecunia AS/Dark Arkitekter as) / Ny kollektivterminal for Bryn /Næringspark / ca. 80 000m2 gulv – Utkast til reguleringsplan/Melding om KU

 • Etterstadkroken, Bryn – (NCC Eiendom AS, Niels Torp Arkitekter as) – Reguleringsplan 30 000m2 Næring

 • Helsfyr Panorama v/Helsfyr Hotell, (NCC/DARK Arkitekter AS), 18 000m2 Næring, Reguleringsplan

 • Kværner Energy AS, Sørumssand (Kværner AS/Dark Arkitekter) 75 da 30 000m2 gulv – Reguleringsplan

 • Nils Hansens Vei-området/Brynseng, Oslo (Thrane Steen AS, DARK Arkitekter AS) – Registreringsrapport/Grunnlag for omdanning av industriområde til næringsområde ved regulering

 • SAS-Radisson TRØMSØ (Eiendomsspar AS/DARK Arkitekter) – Utkast til Reguleringsplan for hotellutvidelse •

 • Arnstein Arnebergs Vei 28, 2000m2 gulv/kontor, Fornebu, Bærum (NCC Eiendom AS/DARK Arkitekter) – Reguleringsplan

 • Eiksmarka Senter, Bærum (Dark Arkitekter AS / Kari Nissen Brodtkorb Ark. AS) – Reguleringsplan for utvidelse + boliger

 • Incognitogt. 1-3 Oslo Sentrum (Norske Liv Eiendom AS, DARK Arkitekter) – Næring/bevaring – Reguleringsplan

 • Reguleringsplan med Konsekvensutredning for Dal Pukkverk (AS Feiring Bruk)


PLANCONSULTS OPPDRAG I PERIODEN 1989-2000:
Oppdragsgivere i (parentes)

REISELIV

 • Hovden Alpinsenter, Sætesdal - 200 hytter og alpinleiligheter - forprosjekt/omdisponering i kommuneplan

 • Andelva Camping v/E6, Eidsvoll - 160 da, 300 campingpl., 300 pl. i båthavn, badeplass (ANS Mathiesen Eidsvold Værk)

 • Lemonsjø Fjellstue og Hyttegrend, Valdresflyveien, Vågå - utleiehytter, campingplass m.m - reguleringsplan

 • Lemonsjø Skisenter, Valdresflyveien, Vågå (Lemonsjø Skisenter AS) - 60 alpinleiligheter, campingplass, servicesenter m/svømmehall – ideprosjekt

 • Mistberget Turistsenter, Eidsvoll (Eidsvoll Kommune, Næringssjefen) – Integrert alpin-, dyrepark- og botilbudssenter - Idé til prosjekt

 • Arctic Center, Kvaløy, Tromsø (Arctic Center AS) - Integrert alpin- og turistsenter – Ideprosjekt • Nebbenes Vegkro v/E6, Eidsvoll - Bebyggelsesplan for vegkro, hotell og miljøanlegg (AS Nebbenes Vegkroer) •

 • Rikspolitisk Historisk Senter v/Eidsvollbygningen (Statsbygg/Akershus Fylkeskommune, DARK Arkitekter), Reguleringsplan

 • Vikingparken/Hurdal – Ideprospekt for ANS Mathiesen Eidsvold Værk

BOLIG

 • Del av Ringerike sykehus, Hønefoss, Sykehusutvidelse og 150 boliger, personalbarnehage m.m - (Buskerud Fylkeskommune/Eiendomskontoret) - Reguleringsplan

 • Haneborgåsen, Lørenskog (Haneborgåsen Eiendom AS), 150 boliger (Omdisponering i Kommuneplan)

 • Ryensvingen 13-15, Oslo – Linstow Eiendom AS/Lund Hagem Arkitekter AS – 100 byboliger - Reguleringsplan

 • Tinkern, Skillebekk, Oslo Sentrum – 100 byboliger - Reguleringsutkast/Konkurranse i samarbeid med
  City Arkitekter/Tone Lindheim MNLA •

 • Auvijordet v/Lier sykehus - 90 da - regulering til bolig – (Buskerud Fylkeskommune/Eiendomskontoret)

 • Bybolig 1990, Nordjordet v/Frognerparken, Oslo – 100 byboliger, Premiert konkurranseutkast/div.
  rådgivning for Planforum as • Fjeldet Vest, Dal, Eidsvoll (Østlandske Utvikling AS, Gardemoen tomteselskap as) – Nytt boligområ̊de
  (200 daa) – Utredning og søknad om omdisponering i kommuneplan

 • Sæther Søre Nordre, Lillehammer (Privat grunneier) - 70 boliger - omdisponering i kommuneplan •

 • Furoholmen og Korsvoll, Nes kommune. Reguleringsplan for tettsted – 13 nye boligtomter •

 • Lysakerlokket over E18, Bærum (Eeg-Henriksen as, Niels Torp AS) - Konsekvensutredning ifbm omregulering for utvidelse m/boliger m.m • Fossumveien 12-20 Lier Sykehus, 30 da - regulering til bolig - (Buskerud Fylkeskommune/Eiendomskontoret) •

 • Bølstadlia v/Spikkestad sentrum, 60 da, 33 boliger - (Buskerud Fylkeskommune/Eiendomskontoret)

 • Røysetoppen, Hole, 75 da - omdisponering til boligformål i kommuneplan - Buskerud Fylkeskommune •

 • Diverse tomtedelingsplaner (Oslo, Bærum, Asker, Oppegård, Skedsmo og Nes kommuner)


DIVERSE AREALBRUK

 • Alnaelva Kultur- og næringspark, Oslo (Spin AS), Prosjektutvikling og reguleringsplan •

 • Linnesvollen Skole, Lier (Buskerud Fylkeskommune) – Ny skole for
  hørselshemmede/Reguleringsplan • Lillestrøm Golf v/Lillestrøm Stadion (Lillestrøm Golfklubb AS) – Konsekvensutredning /reguleringsplan av ny treningsbane for golf i område for verna vassdrag

 • Fjeldet Øst, Dal, Eidsvoll (Østlandske Utvikling AS) – Steinbrudd for Feiring AS – Konsekvensutredning

 • Stensby sykehus, Eidsvoll (Akershus fylkeskommune) - Reguleringsplan for 40 tjenesteboliger • Kongsberg Sykehus (Buskerud Fylkeskommune) – Bebyggelsesplan for 45 tjenesteboliger

  OVERORDNET PLANLEGGING, MULIGHETSANALYSE, UTREDNING OG RÅDGIVNING

 • Damåsen v/Liertoppen, 700 da (Buskerud Fylkeskommune) – Arrangert ide konkurranse for omdanning til bolig/service områ̊de

 • Lier Sykehus – Utredning og idèprospekt for alternativ anvendelse til bolig/næring 30 000m2 i verneverdig bebyggelse - Buskerud Fylkeskommune

 • Nytt Follo sykehus, Ski sentrum/Finstadjordet – Tomteanalyse/Rammeplan (120 da) – (Akershus Fylkeskommune)

 • Stensby sykehus, Eidsvoll - Tomteanalyse, ramme- og disposisjonsplan (120 da) – (Akershus fylkeskommune)

 • Høgskolen i Akershus, Stabekk (STATSBYGG) – Mulighetsanalyse av omdisponering til boligområde

 • Tromsø Sentrum – En byplanfaglig utredning av byggehøyder i sentrale deler (Tromsø Kommune/Eiendomspar AS, DARK Arkitekter) •

 • Kongsberg Sykehus (Buskerud Fylkeskommune) – Utredning av lokalisering av Heliport

 • Lørenveien 48-50, Sinsen, Oslo (Telenor Eiendom AS) – Utredning av omdisponering fra industriområde til bolig/næring

 • Colosseum Kino, Majorstua, Oslo (Norske Liv Eiendom AS) – Utredning av utbyggingsmuligheter

 • Lørenskog Sentrum/Solheim Vest – Diverse registrering som grunnlag for Sentrumsutvidelse/regulering

 • Telenor/Hauketo, Oslo Syd (Telenor Eiendom AS) – Utredning av omdisponeringsmuligheter ifbm Kommunedelplan

 • OL-hall - Åkersvika, Hamar - diverse rådgivning (Backe as/Rinus Invest)

 • Sykkel VM 1993, Oslo - diverse rådgivning (Backe as/Rinus Invest)  Eldre prosjekter (pdf-fil)


Niels Juels Gt. 33 A, N-0257 Oslo, NORWAY
Telefon: (+ 47) 22 44 80 14 Mobil: (+ 47) 90 06 34 23
Epost: ras@planconsult-as.no